ΦΕΚ 5951 Β' - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού - ΦΕΚ 5973 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το νέο ΦΕΚ 5951 Β' 17/12/2021 - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισημαίνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

Παρ. 1.α) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι: 

«1. α) Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα και εφόσον οι επιβαίνοντες έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό ή εναλλακτικά έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου.».

Οι ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, ισχύουν για τον κατάπλου πλοίων αναψυχής που προέρχονται από την Αλβανία και την Τουρκία καθόσον η περ. δ) της παρ.1 του άρθρου πέμπτου ορίζει ότι:

«δ) Ο κατάπλους των πλοίων και η αποβίβαση των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον όλοι ανεξαιρέτως οι τελευταίοι φέρουν τα έγγραφα της περ. α).».

Τέλος, το νέο ΦΕΚ έχει ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Δείτε αναλυτικά εδώ:

FEK 5951 B'

Παραθέτουμε και το νέο ΦΕΚ 5973 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, με ισχύ επίσης μέχρι και 10 Ιανουαρίου.

ΦΕΚ 5973 Β.pdf - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας