Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης _ΦΕΚ 2645_ Καθορισμός Οργανικής Σύνθεσης Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας γνωστοποιούμε την Υπ. Αρίθμ. 2241.2/29164/2023/18-04-2023 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2645 Β'/21-04-2023 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με Α.Δ.Α. 9ΒΠΙ4653ΠΩ-Θ6Ψ.
 
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως ολικού μήκους και μεταφορικής ικανότητας άνω των είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, όταν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης διάρκειας έως και δώδεκα (12) ωρών που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση, η υποχρέωση της οργανικής τους σύνθεσης πληρώματος, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Α΄82). 
 
Επισημαίνουμε επιπλέον ότι ο υπολογισμός των Νέων Οργανικών Συνθέσεων έχουν γίνει με την ολική χωρητικότητα - GT σε αντίθεση με την οργανική σύνθεση του ΦΕΚ 3088 / 17/11/2014 που ήταν υπολογιζόμενη σε κοχ.
 
Προς ενημέρωσή σας: