ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
 
Άρθρο 1ο

Ίδρυση - Τίτλος - Έδρα

1. Διατηρούμενου του τελευταίου τίτλου, η «Πανελλήνιος Ένωσης Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών», με έδρα τον Πειραιά, διέπεται στο εξής από τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού, το Σύνταγμα, τις ∆ιεθνείς Συμβάσεις και τη σχετική νομοθεσία περί Σωματείων και ειδικότερα Ναυτεργατικών σωματείων με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου.
2. Η «Πανελλήνιος Ένωσης Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών» από ιδρύσεως της είναι ναυτεργατικό σωματείο.
3. Χάριν συντομίας η «Πανελλήνιος Ένωσης Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών» είναι δυνατόν να λέγεται και « Ένωση Πληρωμάτων Θαλαμηγών».
 
Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ είναι:

1. Η συνένωση και η εκπροσώπηση των Αξιωματικών και Πληρωμάτων, κάθε τάξης, ειδικότητας και πτυχίου σε ένα μαζικό και αδιαίρετο σωματείο, την ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ, ανεξάρτητα από θρησκευτικές ή φυλετικές ή πολιτικές διακρίσεις και η καλλιέργεια μεταξύ αυτών του πνεύματος της εργατικής αλληλεγγύης και της συναδελφικής συμπαράστασης.
2. Η μελέτη, προβολή και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού.
3. Η υπεράσπιση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας και η συσπείρωση γύρω από το αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο όπως και η υπεράσπιση του δικαιώματος της απεργίας.
4. Η βελτίωση της επαγγελματικής καταστάσεως των μελών. και η επιδίωξη της νομοθετικής κατοχύρωσης των διεπόντων την επαγγελματική τους εξέλιξη και την αναγνώριση της συμβολής τους στον εθνικό πλουτοπαραγωγικό κλάδο, την Εμπορική Ναυτιλία και τον Τουρισμό.
5. Η προσπάθεια εξασφάλισης εργασίας στα μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ και της κατά σειρά ναυτολόγησης τους.
6. Η καλλιέργεια ανταπόκρισης και συνεργασίας με τις ναυτεργατικές οργανώσεις της χώρας μας και της αλλοδαπής και η συνεργασία με Ελληνικές και διεθνείς εργατικές ενώσεις και οργανισμούς τον συντονισμό των αγώνων για τη θεμελίωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
7. Η αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των Πληρωμάτων κάθε βαθμού, ειδικότητας και προσόντων στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, ελληνικές και αλλοδαπές, στους οργανισμούς, ιδρύματα, επιτροπές, Συνέδρια, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π. στις σχέσεις με τις κάθε βαθμού ναυτεργατικές και γενικά εργατικές οργανώσεις ελληνικές και αλλοδαπές.
8. Ο ελεγχος για την πιστὴ εφαρμογὴ. τὴρηση και ερμηνεία από τους εργοδότες και την διοικητικὴ αρχή στα σκάφη και γενικὸτερα στον τὁπο δουλειάς, των νὸμων, κανονισμὼν και διεθνών συμβάσεων. που διέπουν τους ὁρους ποροχὴς εργασἰας. την ασφὰλεια των πλοὶων και των πληρωμάτων και  τις αμοιβἑς και διαβίωση των πληρωμάτων βάση της συλλογικής σύμβασης που υπογράφει η Ένωση μας με την αντίστοιχη Ένωση των Πλοιοκτητών.
9. Γενικώς η εξύψωση του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
 
Άρθρο 3ο
 
Μέσα
 
Για την πραγματοποίηση των σκοπών και την κάλυψη των αναγκών της η ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο και επιβαλλόμενο νόμιμο και ηθικό μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται στο καταστατικό τα επόμενα:
1. Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνων,
2. Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
3. H χορήγηση και η παροχή με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ηθικής και υλικής βοήθειας από τους πόρους του σωματείου στα μέλη του που για λόγους κοινωνικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας στερήθηκαν τις αποδοχές τους ή έχουν ανάγκη βοήθειας και κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ.
4. Διατήρηση και προαγωγή της ιστοσελίδας της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ, καθώς και η έκδοση άλλων εντύπων με σκοπό την συνδικαλιστική ενημέρωση και την επαγγελματική ενημέρωση και εγκυκλοπαιδική μόρφωση των μελών, καθώς και για την προβολή των αιτημάτων και προβλημάτων του κλάδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
5. Ίδρυση σχολών επιμόρφωσης της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ όπως και η οργάνωση διαλέξεων και φροντιστηρίων.
6. Μελέτη και επιμέλεια για την προσαρμογή της ναυτεργατικής νομοθεσίας στις σύγχρονες αρχές και θεσμούς που έχουν γίνει δεκτές από τη νομοθεσία των προηγμένων λαών που διατηρούν εμπορική ναυτιλία και από Διεθνείς Συμβάσεις και Οργανισμούς.
7. Με την ίδρυση παραρτημάτων της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, το διορισμό αντιπροσώπων της σε λιμάνια του εσωτερικού και εξωτερικού, και κάθε άλλο οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για την πραγματοποίηση των σκοπών της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
8. Με την ίδρυση ταμείου αγώνα στο οποίο τα μέλη θα μπορούν να εισφέρουν την έκτακτη προαιρετική εισφορά τους για την επιτυχία του εκάστοτε διεξαγόμενου αγώνα.
9. Η διαρκής επαφή με εργαζόμενους, με το λαό, με προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, με κοινωνικούς φορείς κλπ.
10. Κάθε άλλο μέσο, που δεν μπορεί να περιγραφεί στο καταστατικό αλλά κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, υπηρετεί τους σκοπούς της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
 
Άρθρο 4ο

Οικονομικοί Πόροι

Οικονομικοί πόροι της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ είναι τα ποσά που εισπράττονται από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών της. Επίσης, οι δωρεές και οι έκτακτες εισφορές των μελλών ή άλλων προσώπων, τα εισοδήματα από τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, οι εισπράξεις από τις διαφημίσεις του δημοσιογραφικού οργάνου, καθώς και ενδεχόμενες ενισχύσεις ή κληρονομιές κ.λ.π.

Άρθρο 5ο

Μέλη

1. Μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, κάτοχοι διπλωμάτων και αδειών, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και κατώτερα πληρώματα Ε.Ν, χωρίς άδεια ή υπό έκδοση αδείας, κάθε βαθμού, κατηγορίας και ειδικότητας  και εργάζονται σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά τουριστικά σκάφη ανεξαρτήτως της χωρητικότητας των σκαφών όπως και αν αυτά περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία ή στις Διεθνείς Συμβάσεις και οποιασδήποτε μορφής ασφάλισης έχουν σαν εργαζόμενοι στα σκάφη αυτά (π.χNAT- ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ), εφ'όσον είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, και υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε Επαγγελματικά ή Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες προυπηρεσία σε αυτά, η οποία υπηρεσία θα βεβαιώνεται με επίσημο έγγραφο του σκάφους ( crew and passenger list – ναυτολόγιο- κλπ) και θα συνοδεύεται με πτυχίο βασικού κύκλου σωστικών- πυροσβεστικών, ώς ελάχιστη γνώση ασφαλείας στα σκάφη αναψυχής.
2.  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές καθιερώσουν και άλλα αποδεικτικά ναυτικής ή τουριστικής ικανότητας εκτός των ήδη υπαρχόντων, οι κάτοχοι αυτών μπορούν επίσης να γράφονται μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
 
Άρθρο 6ο

Τρόπος εγγραφής

1. Η εγγραφή πραγματοποιείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός και μητρός, τον τόπο και τον χρόνο γεννήσεως, την μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό και την τάξη του διπλώματος ή αδείας, τον αριθμό Μητρώου Εργατών Θαλάσσης (ΜΕΘ) του ενδιαφερόμενου και τον αριθμό τηλεφώνου της κατοικίας του και του κινητού τηλεφώνου.
2. Η αίτηση εγγραφής πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του ποσού δικαιώματος εγγραφής και μία πρόσφατη φωτογραφία για την έκδοση ταυτότητας μέλους.
3. Κατά την εγγραφή πρέπει να επιδεικνύεται το δίπλωμα, ή η άδεια και το ναυτικό φυλλάδιο και να κατατίθεται αντίγραφο αυτών.
4. Η έγκριση της αίτησης είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός αν ο ενδιαφερόμενος  που ζητά την εγγραφή του, αποδεδειγμένα ενεργεί σε βάρος της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ. Σ'αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. απορρίπτει την αίτηση εγγραφής, είναι υποχρεωμένο όμως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση να φέρει το θέμα και ν'αποφασίσει οριστικά η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7ο

Υποχρεώσεις Μελών

Κάθε μέλος υποχρεούται:
1. Να εφοδιαστεί με το Καταστατικό και Ταυτότητα μέλους, στο οποίο θα περιέχεται η φωτογραφία του, σφραγισμένη με την σφραγίδα της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ και θεωρημένη με την υπογραφή του Προέδρου και Γεν.Γραμματέως και στο οποίο θα σημειούνται οι συνδρομές προς την Ένωση.
2. Να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Να εργάζεται οπουδήποτε και αν βρίσκεται για τη διάδοση, προάσπιση και προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Να συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση της Ένωσης και σε κάθε Επιτροπή που καλείται. Να μην απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις.
3. Να πληρώνει τακτικά την συνδρομή του προς την Ένωση, να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, να πειθαρχεί στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, έστω κι αν διαφώνησε, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης και του Καταστατικού της.
4. Να αποστέλλει στην Ένωση την εκάστοτε μόνιμη ταχυδρομική του διεύθυνση και να θέτει δείγμα υπογραφής στην ατομική του καρτέλα, που φυλάσσεται στην ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
5. Να προσλαμβάνεται σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά τουριστικά σκάφη με μηνιαίο μισθό όχι μικρότερο απο αυτόν της εκάστοτε Συλλογικής Σύμβασης εργασίας που υπογράφει και συμφωνεί η ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ με την Ένωση των Πλοιοκτητών Επαγγελματικών ή Ιδιωτικών Τουριστικών σκαφών.
6. Τα μέλη του σωματείου χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους μόνο για τους ακόλουθους λόγους :
α) Αν χάσουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5  του παρόντος.
β) Αν καταδικαστούν τελεσίδικα για απιστία ή άλλη διαχειριστική ανωμαλία σε βάρος εργαζομένων, ή στον χώρο της δουλειάς τους.
γ) Αν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ οικονομικά , χειροδικεία κλπ), βλάψουν συνάδελφό τους που ανήκει και αυτός στην ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ ή σε άλλο ναυτεργατικό σωματείο.
δ) Όταν γίνει εργοδότης, πλοιοκτήτης, συμπλοιοκτήτης ,ή γίνει μέλος Δ.Σ άλλου Σωματείου ή Ενώσεως στον κλάδο των εργαζομένων ή εργοδοτών.
7. Εκτός από τη διαγραφή στα μέλη που αντιδρούν με δόλιο τρόπο στους σκοπούς του σωματείου και τις αποφάσεις των οργάνων ή που η συμπεριφορά τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του σωματείου και των άλλων μελών, επιβάλλονται ανάλογα με την σοβαρότητα της πράξης ή παράλειψης και οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις :
α) Γραπτή μομφή,
β) προσωρινή αποβολή από την δράση και λειτουργία του σωματείου που δεν μπορεί να περάσει τον ένα χρόνο,
γ) οριστική διαγραφή από μέλος του σωματείου.
8. Η έρευνα και διαπίστωση των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής που ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η κλήση σε απολογία και υπεράσπιση του μέλους που κατηγορείται είναι υποχρεωτική. Την πρώτη από τις παραπάνω πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες δύο η Γενική Συνέλευση.
9. Το μέλος που του επιβλήθηκε οποιαδήποτε κύρωση δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση με γραπτή προσφυγή του που καταθέτει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τριάντα ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που η απόφασή της είναι αμετάκλητη. Η ποινή αρχίζει να προσμετράται όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη.
 
Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μελών

1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος σ'όλες τις εκδηλώσεις της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ, να ζητά υπεύθυνα γνώμη για κάθε επαγγελματικό θέμα που τον απασχολεί, να ζητά την ηθική συμπαράσταση στα επαγγελματικά του προβλήματα, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με το δικαίωμα του λόγου και της ψήφου, καθώς επίσης να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα ή Επιτροπές της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού. 
2. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρεί από την ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ ύστερα από αίτηση του και εφ'όσον έχει καταβάλλει τις συνδρομές του μέχρι λήξεως του χρόνου που ζητά την διαγραφή του.
3. Κατ' εξαίρεση δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ πριν συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και αφού έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια ως μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.

Άρθρο 9ο

Οικονομικές υποχρεώσεις μελών

1. Κάθε ναυτικός που γράφεται μέλος της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ υποχρεούται να καταβάλλει:
• Το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται στο 1% του Βασικού Μισθού της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών αντίστοιχα της ειδικότητας, πτυχίου ή διπλώματος που κατέχει κατά το διάστημα εγγραφής και περιλαμβάνει την αξία του Καταστατικού και Ταυτότητας.
• Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αρχίζει από τον μήνα της εγγραφής του.
• Στο ποσό της συνδρομής του περιλαμβάνεται και η αξία της διατήρησης του ιστοτόπου στο διαδίκτυο. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξομειωθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ'όσον εγκριθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι συνδρομές υπολογίζονται από την αρχή κάθε χρόνου.
3. Κάθε μέλος, που καθυστερεί συνδρομές περισσότερο από δύο (2) χρόνια, δεν έχει το δικαίωμα του λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε και το δικαίωμα ψήφου σ'αυτές, ούτε το δικαίωμα του εκλέγειν.
4. Για χρόνο στρατεύσεως ή πολύχρονης απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού εν ώρα εργασίας δεν καταβάλλονται συνδρομές.

(Γενική Συνέλευση - Διοικητικά Συμβούλια)
 
Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης

Διοικητικά όργανα της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ και έχει την εξουσία να αποφασίζει για κάθε τι που αφορά την ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν ούτε να παίρνουν μέρος στη συζήτηση και την ψηφοφορία μέλη που δεν είναι οικονομικά εντάξει και δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από το άρθρο 9 του Καταστατικού.
2. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις πρόσωπα που δεν είναι μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ. Μπορούν όμως να παρευρίσκονται οι υπάλληλοι της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ , Νομικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Τύπου, Διοικήσεις ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων, διεθνείς  Ενώσεις,  αντιπροσωπείες και άτομα ύστερα από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση που κάποια Γενική Συνέλευση παρατείνεται επί μακρό χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να διακοπεί η Γενική Συνέλευση ύστερα από απόφασή της και να συνεχιστεί σε τόπο και χρόνο που η ίδια θα αποφασίσει.
 

Άρθρο 12

Σύγκλιση Συνελεύσεων

1. Τα μέλη της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ συγκαλούνται σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
2. Τακτική συνελεύση συγκαλείται μία φορά (1) κάθε χρόνο που ο χρόνος και ο τόπος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ γίνεται  τον τελευταίο μήνα πριν την  λήξη της και στα θέματα που θέτει είναι και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
 Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν τα μέλη που αποτελούν το 1/20 των οικονομικά εντάξει προς την ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ μελών, οπότε η Διοίκηση υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα σε 30 ημέρες.
Σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία εφαρμόζεται το άρθρο 96 του Α.Κ. Στην αίτηση για την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει στην πρόσκληση.
4. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική, είτε έκτακτη, καλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, μπαίνει στον χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ. Η Γενική Συνέλευση  για την εκλογή  εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών δημοσιεύεται σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες των Αθηνών, μία πρωινή και μία απογευματινή. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο Διαδικτυακό ιστότοπο της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ, δεκά πέντε (15) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Επίσης προβάλλεται και με κάθε άλλο προσφερόμενο μέσο μαζικής ενημέρωσης που κρίνεται πρόσφορο για την καλύτερη ενημέρωση των μελών.
5. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης, αν είναι τακτική ή έκτακτη και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
6. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση και είναι απολύτως άκυρη κάθε απόφαση πάνω σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση. Εκτός από θέματα που με απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται να εξετασθούν ως επείγοντα.
7. Κάθε οικονομικά εντάξει μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα μέχρι της 31ης Ιανουαρίου κάθε χρόνου να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να μπει στα θέματα της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης οποιοδήποτε θέμα θελήσει. Η αίτηση αυτή γίνεται γραπτή και αναφέρει επί ποινή ακυρότητας ακριβή διεύθυνση κατοικίας μέσα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς ή αντίκλητο πρόσωπό του μέσα στην ίδια περιοχή, προκειμένου να δοθεί τυχόν απάντηση. Πρέπει, επίσης απαραίτητα ν'αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' αποφασίσει αν θα βάλει ή όχι το θέμα στην αμέσως επόμενη Συνέλευση. Έχει το δικαίωμα όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να απορρίψει την αίτηση, είναι όμως υποχρεωμένη να ανακοινώνει τους λόγους για την απόρριψη στον ενδιαφερόμενο ή στον αντίκλητό του είκοση πέντε (25) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κι αν αυτός δεν ικανοποιηθεί μπορεί να ζητήσει εγγράφως εκ νέου την παραπομπή της αίτησής του στην πρώτη Γενική Συνέλευση οπότε μπορεί να αποφασίσει αυτή τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη συζήτηση του θέματος. Αίτηση για συζήτηση του θέματος που υπογράφεται από το 1/25 των ταμειακά εντάξει μελών είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Υποχρεωτικά θέματα για την  ετήσια  τακτική συνέλευση είναι:
α) Διοικητικός απολογισμός και δράσεις που ανέλαβε το Διοικητικό συμβούλιο
α) Οικονομικός Απολογισμός και προϋπολογισμός.
β) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ)Προγραμματισμός δράσης, που συντάσσει περιληπτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και:
δ)Ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι όλων των πιο πάνω θεμάτων.
9. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και μπορεί έγκυρα να αποφασίζει αν συμμετέχει πάνω από το ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
10. Εάν κατά την ορισμένη μέρα, ώρα, και τόπο δεν υπάρχει απαρτία, που διαπιστώνεται από το βιβλίο παρουσίας μελών, μέσα σε 8 ημέρες καλείται νέα Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.
11. Αποφάσεις που αφορούν έγκριση απολογισμού και προγραμματισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής και άλλων μη μείζονων θεμάτων , πέρνονται δια ανατάσεως των χειρών και κατά πλειοψηφία.
12. Αποφάσεις σε θέματα μομφής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών της Ένωσης ή λήψει απόφασης για απεργία γίνεται με μυστική ψηφοφορία κατά πλειοψηφία.
13. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται για ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Άρθρο 13

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου - Αντιπροσώπων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία των ταμειακά εντάξει μελών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3. Τα μέλη τα οποία κατοικούν ή διαμένουν μέσα στην περιφέρεια της Πρωτευούσης, ψηφίζουν προσερχόμενα αυτοπρόσωπα στον τόπο της ψηφοφορίας. Τα μέλη, που κατοικούν ή διαμένουν εκτός της πιο πάνω περιφέρειας ή βρίσκονται στο εξωτερικό, ψηφίζουν με συστημένο γράμμα , εντός του οποίου θα περιέχεται  φάκελος της εφορευτικής επιτροπής  εντός του οποίου θα υπάρχει το ψηφοδέλτιο. Στην περίπτωση αυτή  ο φάκελλος που περιέχει το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται  στην διεύθυνση που καθορίζει η εφορευτική επιτροπή. Απαγορεύεται η ψηφοφορία με αντιπρόσωπο.
2. Μέλη που γίνονται ταμειακώς εντάξει από της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής μέχρι πέρατος των αρχαιρεσιών υποχρεούνται να ψηφίσουν αυτοπροσώπως.
3. Αντιπρόσωποι της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ για τα πάσης φύσεως σώματα ή όργανα (συνέδρια, Διοικήσεις κ.λ.π.) του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, και οιανδήποτε άλλων Ελληνικών ή διεθνών Ενώσεων ,ή   οργάνων, θεωρούνται αυτοδικαίως και χωρίς υποχρέωση ιδιαίτερης εκλογικής διαδικασίας τα εκλεγμένα για το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δικαιολογημένα κωλύονται τα παραπάνω μέλη να εκπροσωπήσουν την ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ ή ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκλεγμένων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους αντικαταστάτες αυτών και συμπληρώνει τον αριθμό με βάση το ποσοστό που πήρε ο κάθε συνδυασμός.
Σε περίπτωση που δεν δέχονται να συμπληρώσουν οι άλλοι συνδυασμοί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει άλλους αντιπροσώπους. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
4. Η εκλογή όλων των υποψηφίων πραγματοποιείται απ'ευθείας από τα εντός και εκτός της Ελλάδας μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, για τα αξιώματα και τις ιδιότητες που έθεσαν υποψηφιότητα.
 
Άρθρο 14
 
Αρχαιρεσίες
 
1.   Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.
2.   Ο αριθμός των υποψηφίων για συγκρότηση συνδυασμού απαιτείται να είναι δέκα  (10) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να είναι ανώτερος του αριθμού των δεκατεσσάρων (14).  Συνδυασμός με λιγότερα άτομα δεν θεωρείται συνδυασμός,  αλλά μεμονωμένοι υποψήφιοι.
3.  Οι αρχαιρεσίες γίνονται και τα αποτελέσματα εξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Το αναλογικό σύστημα θα ισχύει όταν πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες περισσότεροι από έναν συνδυασμό. Στην περίπτωση που θα υπάρξει ένας συνδυασμός και μεμονωμένοι υποψήφιοι θα ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα και επιτυγχάνοντες θα υπολογίζονται εκείνοι από τους υποψηφίους που παίρνουν τους περισσότερους σταυρούς.
4.    Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμού καταρτίζεται  ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει κατ΄ αλφαβητική σειρά τους συνδυασμούς και  κατ΄αλφαβητική  σειρά τους μεμονωμένους  υποψηφίους  σε χωριστή στήλη .
5.    Ψηφοδέλτιο που θα έχει διαγραφές υποψηφίων του προτεινόμενου συνδυασμού κηρύσσεται άκυρο.
6.    Η ψήφος του ψηφοφόρου μέλους της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ υπέρ του συνδυασμού της προτίμησης του γίνεται με τη σημείωση του σημείου του σταυρού μέσα στο τετραγωνίδιο που είναι στην κορυφή του πλαισίου του συνδυασμού αυτού. Ο σταυρός αυτός θα υπολογίζεται στον αριθμό των ψήφων που παίρνει ο συνδυασμός. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ των υποψηφίων του συνδυασμού θα γίνεται με την σημείωση ενός σταυρού στο όνομα του τιμώμενου υποψηφίου παραπλεύρως του ονόματος. Ο σταυρός αυτός θα υπολογίζεται στον αριθμό των ψήφων που παίρνει ο κάθε υποψήφιος του συνδυασμού.
7.    Το ψηφοδέλτιο κηρύσσεται άκυρο αν υπάρχει προτίμηση σε υποψηφίου διαφορετικών συνδυασμών .
8.    Ο αριθμός σταυρών που μπορεί να τεθεί  σε υποψηφίους  κάθε  συνδυασμό  είναι επτά (7) και για τους μεμονωμένους ένας (1). Αν το  ψηφοδέλτιο  είναι   πλειοψηφικό οι σταυροί προτίμησης είναι επτά (7). 
9. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που παίρνει ο καθένας συνδυασμός από τους καταχωρημένους στο ψηφοδέλτιο και ο καθένας μεμονωμένος υποψήφιος. Στην αιτιολογημένη κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής ανήκει η εγκυρότητα ή ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
10. Βασική αρχή στην κρίση της για την εγκυρότητα θα είναι η διαφύλαξη του απόρρητου της ψήφου και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Αφού τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η μέτρηση των σταυρών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί το γεγονός του τέλους της καταμέτρησης.
 
Άρθρο 15

Καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής
 
1. Μέσα σε δύο (2) ημέρες η Εφορευτική Επιτροπή από την εκλογή της είναι υποχρεωμένη να προσδιορίσει την ακριβή ημέρα έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων.
2. Το χρονικό διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων είναι πέντε (5) ημέρες από την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης της εφορευτικής επιτροπής
3. Η διάρκεια του χρόνου ψηφοφορίας και ο τόπος που θα γίνεται η ψηφοφορία  θα  καθορίζεται απο την Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών.
4. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εκλογών καθορίζονται με έγγραφη ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής προς τα γραφεία της ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ, η οποία υποχρεώνεται να το κάνει σε τέσσερις (4) ημέρες , μετά από την ανακήρυξη των υποψηφίων.
5. Η  ψηφοφορία  δεν μπορεί να αρχίσει πριν παρέλθουν 15 ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων  και  όχι πέρα των είκοσι των  ημερών.
6. Η δήλωση υποψηφιότητας είναι έγγραφη και πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση , επί της οποίας  θα είναι θεωρημένο το γν΄λσιο της υπογραφής .
7. Κάθε υποψήφιος για να λάβει μέρος στις εκλογές για την ανάδειξή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα  πρέπει να πληρώσει παράβολο, το ποσόν του οποίου καθορἰζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Κατά την υποβολή υποψηφιότητας ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει συμμετοχή σε εκλογικό συνδυασμό ή ανεξάρτητος μεμονωμένος.
9. Η δήλωση υποψηφιότητας είναι άκυρη αν δεν συνοδεύεται από:
α). Βεβαίωση ταμειακής τακτοποίησης
β). Απόδειξη πληρωμής παραβόλου υποψηφίων
10. Μέσα σε δύο (2) μέρες μετά απ' την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και παράλληλα αναρτά τα ονόματά τους , καθώς και εκείνων που για διάφορους λόγους δεν ανακηρύχθηκαν εξηγώντας και τους λόγους αυτούς. Η ανάρτηση γίνεται στα γραφεία της Ένωσης και παράλληλα η Ένωση τα γνωστοποιεί στα μέλη της με όλα τα μέσα που διαθέτει για δημοσιοποίηση.
11. Κάθε απόφαση της εφορευτικής επιτροπής υποχρεωτικά αναρτάται στα γραφεία της Ενώσεως και αμέσως η Ένωση το δημοσιεύει όπου είναι δυνατόν ή το ανακοινώνει προς όλα τα μέλη με τον πιό αποτελεσματικό τρόπο.
12. Η εφορευτική επιτροπή μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων εντός πέντε ημερών με έξοδα της διοίκησης προβαίνει σε εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Επίσης εντός  πέντε ημερών μετά την εκτύπωση των ψηφοδελτίων  προβαίνει σε  αποστολή φακέλων σφραγισμένων με την σφραγίδα της και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου  προς τους διαμένοντες εκτός των ορίων του νομού Αττικής , συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
 
Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται μέσα σε δύο (2) μέρες απο την ανακήρυξή τους.
2. Ο πλειοψηφίσας συνδυασμός ή ο πλειοψηφίσας ενιαίου ψηφοδελτίου προεδρεύει σε αυτό το συμβούλιο και συγκροτείται σε σώμα.
3. Η προηγούμενη διοίκηση παραμένει μέχρι συγκροτήσεως της νεοεκλεγείσας νέας και ανάληψης των καθηκόντων της, μετά την διαδικασία παραλαβής παράδοσης. Η δε παραμονή της είναι προσωρινή και αφορά μόνο την εκτέλεση των καθημερινών αναγκών του σωματείου.
4. Με μυστική ψηφοφορία τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη τους σύνοδο εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα, Ταμία και τα αναπληρωματικά τους μέλη.
 
Άρθρο 17

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη.
3. Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν μαζί και δεσμεύουν το σωματείο κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α ́Αντιπρόεδρος, τον Γενικό Γραμματέα ο Α ́Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και τον Ταμία ο Α' Αναπληρωτής Ταμίας. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση του σωματείου και σε άλλα μέλη του ∆ιοικητικού
 Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασἱζει και ενεργεί επι όλων των ζητημάτων τα οποία ενδιαφέρουν γενικώς όλα τα μέλη της Ενώσεως, επιβλέπει την ορθἠν εφορμογὴν του Καταστατικού και εκτελεί τας αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται τα χρήματα και την περιουσίαν της Ενώσεως. καθορἰζει τον διαχειριστικόν τρόπο των εισπράξεων και πληρωμών και εγκρίνει πάσαν δαπάνην επι τη Βασει του υπό της Γενικής Συνελεύσεως ψηφιζομένου ορίου προϋπολογισμού. Καθορἰζει και αυξομειώνει τις συνδρομές των μελὼν επικυρουμένης της αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Καθορἰζει τα της μισθοδοσἱας της εμμἰσθου Διοικήσεως και εμμἰσθου προσωπικού των Γραφεἰων της Ενώσεως. Καθορἰζει την μηνιαίαν αποζημίωση του Προὲδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, ήτις καταβάλλεται εις αυτούς υπό μορφήν εξόδων κινήσεως, είτε εξόδων παραστάσεως. Καθορἰζει   τας ημεραργίας, οδοιπορικά και έξοδα παραστάσεως και κινήσεως των διοικούντων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελὼν , τακτικές και έκτακτες, καθορἰζει τις ημερήσιες διατάξεις αυτών. Ασκεί πειθαρχική εξουσία επι των μελὼν και αποφασἱζει κατά πλειοψηφία για τα εκάστοτε παραπτώματα αυτών  και τις παραβάσεις του καταστατικού.
5. Το ∆Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη και ανάμεσά τους είναι οι Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας ή ένας από τους αναπληρωτές τους.
6. Οι αποφάσεις του ∆Σ παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Μόνο σε προσωπικά ζητήματα ή θέματα εμπιστοσύνης της Εκτελεστικής Επιτροπής ή απεργία η απόφαση παίρνεται με μυστική ψηφοφορία.
7. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη (3η) θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πλήρες δικαίωμά του αποκαθίσταται μετά την πάροδο της τρίτης (3ης) περιόδου αλλά όχι για την θέση Προέδρου, Γεν.Γραμματέα ή Ταμία.
8. Ο Γεν.Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη (3η) θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Το πλήρες δικαίωμά του αποκαθίσταται μετά την πάροδο της τρίτης (3ης) περιόδου και μπορεί να εκλεγεί σαν Πρόεδρος ή Ταμίας.
9. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη (3η) θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πλήρες δικαίωμά του αποκαθίσταται μετά την πάροδο της τρίτης (3ης) περιόδου και μπορεί να εκλεγεί σαν Πρόεδρος ή Γεν.Γραμματέας.
 
Άρθρο 18

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, γίνεται παράλληλα και εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής δια απλής ανατάσεως των χεριών από τα μέλη της Ένωσης.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν για εξελεγκτική επιτροπή τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την διαχείρηση των οικονομικών κάθε χρόνου από τότε που εκλέχθηκε και σε κάθε τακτική γενική συνέλευση παρουσιάζει τα αποτελέσματά της.
 
Άρθρο 19
 
Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται απο την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ των  παρόντων μελών που συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο , ειδικά γι'αυτό το θέμα ή μαζί με άλλα θέματα προς συζήτηση και παρίσταται το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών.
 
Γενικές Διατάξεις 

1. Η έδρα και τα γραφεία της Ένωσης μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταστεγαστούν σε μέρος που επιλέξουν για να ευρίσκονται κοντά στο φυσικό χώρο των εργαζομένων που εκπροσωπεί η ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ.
2. Για ότι δεν προβλέπει το καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε νομοθεσίας επι των Ναυτεργατικών Σωματείων.