Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2023 Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Ν. 4256/2014

Εν Πειραιεί σήμερα την 29 Μαρτίου 2023 μεταξύ αφενός του εν Πειραιεί εδρεύοντος αναγνωρισμένου Σωματείου υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ) νομίμως εκπροσωπούμενου υπό των Αντώνιο Στελλιάτο, Πρόεδρο και Βασίλειο Ηλία Μαυρόγιαννη, Γεν. Γραμματέα και αφετέρου της εν Πειραιεί εδρευούσης αναγνωρισμένης Επαγγελματικής Ένωσης με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ.) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό τον Δημήτριο Σταύρο Κουρούμαλο, Πρόεδρο και Αθανάσιο Βουρβόπουλο Αντιπρόεδρο, συμφωνείται και υπογράφεται η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων που εργάζονται στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4926/2022.