Εφαρμογή ΚΥΑ - Προσαρμογή νομοθεσίας προς Οδηγία 2019/883 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου 17/4/2019 σχετικά με λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για παράδοση αποβλήτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε, δείτε ακολούθως τα σχετικά με την Εφαρμογή της ΚΥΑ - Αρ. 3122.3-15/71164/2021 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, σύμφωνα με την οδηγία του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά.