Πίνακας ελάχιστων μικτών μηνιαίων αποδοχών βάσει της Σ.Σ.Ε. Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών 2023

Αγαπητά μας μέλη & συνεργάτες,

Προς διευκόλυνσή σας, αναρτούμε κωδικοποιημένο Πίνακα ελάχιστων μικτών μηνιαίων αποδοχών ανά ειδικότητα, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Έτους 2023 (Υπουργική Απόφαση 2242.5-5/51899/2023, ΦΕΚ Β’ 4632/19-7-2023), που έχει συνάψει η HYCA.

Σας επισημαίνουμε ότι με βάση το άρθρο 31 της Συλλογικής μας Σύμβασης Εργασίας, δύνανται οι Πλοιοκτήτες & οι Ναυτικοί να συμφωνούν & οποιουσδήποτε άλλους όρους επιθυμούν στις κατ΄ ιδίαν Συμβάσεις Εργασίας, αναλόγως με τη φύση της εργασίας & τις ανάγκες των Σκαφών & όχι κάτω της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Συνεπώς, επιτρέπονται ευνοϊκότερες ατομικές συμφωνίες, με αποδοχές μεγαλύτερες από τα ελάχιστα όρια αποδοχών που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Επίσης σημειώνουμε ότι οι αναφερόμενες στον Πίνακα αποδοχές είναι μικτές & υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις & Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Σ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ - HYCA

Με εκτίμηση

Εκ του Δ.Σ. της HYCA